SummerJob

fb insta

Kde práce dostává
nový rozměr

O nás
Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích
a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní
bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých
dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům.