SummerJob

fb insta

Kde práce dostává
nový rozměr

O nás
Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích
a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní
bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých
dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům.

SummerJob 2024 bude!

Milý Sum­merJ­o­bá­ku,

první prázdninový týden se blíží mílovými kroky a my pečlivě pracujeme na tom, aby byl i letošní ročník jedním z tvých nejoblíbenějších. Chybět nebude poctivá manuální práce, velká parta nadšených dobrovolníků, skvělý program, výborné jídlo od našeho milovaného stravovacího týmu a samozřejmě také pravé nefalšované duchovní povzbuzení! Tak ještě snad to sluníčko! A kdyby náhodou pršelo… i na tohle jsme za ty roky připravení! 😊

KDE?

Je to už tra­di­ce Sum­merJ­o­bu, že po pár le­tech na jed­nom mís­tě mě­ní­me svo­je pů­so­biš­tě a vy­dá­vá­me se po­má­hat zase dal­ším li­dem na nová mís­ta. Loni jsme se pro­to po ně­ko­li­ka úspěš­ných roč­ní­cích roz­lou­či­li s oby­va­te­li Be­ne­šo­va nad Čer­nou a vů­bec po­pr­vé za­mí­ři­li na se­ver, kde se na­ším no­vým pů­so­biš­těm sta­la Krás­ná Lípa a oko­lí. V roce 2024 se tam vy­dá­me po­dru­hé.

KDY?

30. červ­na – 7. čer­ven­ce 2024. Tak na nic ne­če­kej, ber diář a krouž­kuj čer­ve­ně!

CO TEĎ? SLEDUJ NAŠE SÍTĚ!

O ter­mí­nu při­hla­šo­vá­ní Tě bu­de­me in­for­mo­vat na jaře! Ne­za­po­meň pro­to sle­do­vat neje­nom náš web, ale zejmé­na také naše so­ci­ál­ní sí­tě Fa­ce­boo­k (kde jsme jako Sum­merj­ob) a In­stag­ra­m (kde nás na­jdeš pod jmé­nem @summerjobcz). Veš­ke­ré ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce s do­sta­teč­ným před­sti­hem ko­mu­ni­ku­je­me prá­vě tam!

Tě­ší­me se na Tebe!